Zapytanie ofertowe - Dostawa Dmuchanego Toru Przeszkód

Zamawiający

Sportimpreza Dominika Sadal, ul. Trzebnicka 85, 55-100 Świątniki. NIP: 897-169-99-98, biuro@sportimpreza.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa dmuchanego Toru Przeszkód dla młodzieży i dorosłych ze ścieżką edukacyjną:
- minimalna długość toru 50 metrów
- tor przeszkód umożliwiający wyścig co najmniej dwóch osób jednocześnie – każda po swoim indywidualnym torze.
- Tor Przeszkód składającysię z co najmniej 4 zjeżdżalni zabezpieczonych siatkami, 4 miejsc z przeszkodami, 4 kul do przeskakiwania typu Wipe Out.
- możliwość podziału urządzenia na co najmniej 4 mniejsze elementy, mogące działać niezależnie od siebie
- możliwość zamocowania wewnątrz toru przeszkód tablic wymiennych ścieżki edukacyjnej w formacie A4
- kolorystyka parku dopasowana do kolorów firmowych Sportimpreza tj. zielony-czarny-pomarańczowy
- elementy toru wykonane z tworzywa pcv z włóknem szklanym wtopionym w materiał
-  tor kompletny z niezbędnymi dmuchawami, pokrowcami, śledziami, ochraniaczem przeciwdeszczowym

Wymagania

- ważne orzeczenie techniczne urządzenia co najmniej 1 rok
- urządzenie dostosowane do użytku komercyjnego
- do oferty należy załączyć proponowaną wizualizację fotorealistyczną urządzenia, oferty bez wizualizacji zostaną odrzucone
- należy zapewnić szkolenie dla co najmniej dwóch osób z zakresu użytkowania urządzenia
- urządzenie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do dnia 18 maja 2017r.
- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające dostawę co najmniej 3 urządzeń typu dmuchaniec w ciągu ostatnich 3 lat, o wartości co najmniej 100.000zł netto każda.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa w dniu 04.05.2017r o godzinie 10:00.
Oferty należy składać bądź nadsyłać: w wersji elektronicznej, na adres: biuro@sportimpreza.pl lub w wersji papierowej na adres: Sportimpreza ul.Trzebnicka 85, 55-100 świątniki, w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta Tor Przeszkód".
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30 dnia 4.05.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pojawi się na stronie internetowej www.sportimpreza.pl bezpośrednio pod zapytaniem ofertowym, a także zostanie wysłana informacja o wyborze oferty za pośrednictwem poczty e-mail.

Kryteria wyboru ofert

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena 100%

 

Rezerwacje: (71) 307 66 06, e-mail: biuro@sportimpreza.pl